EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Zarándoklat a reformáció szülőhelyén

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Zarándoklat a reformáció szülőhelyén

Az Európai Protestáns Gyűjtemények idei találkozója Wittenbergben, az európai reformáció talán legfontosabb városában, Luther Márton (1483–1546) működési helyén zajlott. A francia reformátusok által közel húsz éve útjukra indított összejövetelek 13 éve váltak nemzetközi, európai találkozóvá. A több mint száz résztvevő nagy része francia református volt, a többi elzászi evangélikus, olasz valdens, belga és spanyol protestáns, cseh testvéregyházi, svájci, továbbá meghívták a németországi hugenotta és valdens emlékhelyek képviselőit is. Magyarországról Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója és Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője, valamint Kovács Teofil, a debreceni református nagykönyvtár munkatársa volt jelen ezen a májusi konferencián.

A szász választófejedelmi címet birtokló Wettin család 1485-ben kettéosztotta területeit, így vált a korábban kis városnak számító Wittenberg a választófejedelemség központjává. III.(Bölcs) Frigyes 1502-ben alapította meg a wittenbergi egyetemet, amely reformáció korában, 1530–1620 között a leghíresebb német egyetem volt. Az egyetemi templomként is funkcionáló vártemplom ajtaja ekkor afféle hirdetőtáblának számított, ezért a reformáció nyitányaként, 1517-ben Luther itt szögezte ki 95 tételét.

  1. óta Philipp Melanchthon (1497– 1560) is az egyetem tanára volt. Luther legközelebbi munkatársaként a humanista műveltségeszményt igyekezett össze-egyeztetni a reformáció tanításával. A reformáció hívei és a neves tudósok egész Európából sereglettek a városba (Giordano Bruno is tanított itt két évet 1586–1588 között). A wittenbergi nyomdák – amelyek a németországi nyomdatermékek jelentős részét állították elő – lehetővé tették az új hit messze földre való eljuttatását.

Nekünk, magyaroknak e város különösen is fontos, hiszen a 16. században a három részre szakadt országnak nem volt saját egyeteme, ezért Wittenberg vált a magyar reformáció egymást követő nemzedékeinek tanulóhelyévé. Nemcsak az evangélikus, hanem a 16. század végéig a református hitújítók szinte teljes „kara” itt tanult. (A németül nehezebben értőknek Melanchthon latin igemagyarázatokat tartott.) A wittenbergi egyetem századokon át szolgált a magyarországi evangélikus lelkészek továbbképzési helyeként. Az egyetemet 1817-ben helyezték át Hallébe, amely ma a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg nevet viseli. 1994-ben hozták létre Wittenbergben a hallei egyetemhez tartozó Leucorea alapítványt, ami Wittenberg görög elnevezéséről (Wittenberg=Weissenberg=Fehér-hegy) kapta nevét. A Leucorea több tudományos intézetnek – mint például a reformációtörténeti és a lutheri ortodoxia központnak – ad otthont, és könyvtárral, vendégszobákkal, konferenciateremmel áll a kutatók rendelkezésére.

A tanácskozás programja jelentős részben egyfajta Luther-zarándoklat, Luther és az európai protestantizmus emlékhelyeivel való ismerkedés volt.

Wittenberg az egykori NDK középső részén, az Elba partján fekszik. A korábbi közigazgatás átalakításával létrejött új tartomány a Sachsen-Anhalt nevet kapta, amely főleg vegyipari területként ismert, és a rendszerváltás óta jelentős munkanélküliséggel, illetve társadalmi gondokkal küzd. E régiónak a hagyománytiszteleten kívül ezért is fontos a Luther-turizmus fejlesztése, igyekeznek tehát a kulturális fejlesztéseket idegenforgalmi szempontból is hasznosítani. A magát „Luther országaként” aposztrofáló Sachsen-Anhalt az itteni Luther-emlékhelyek fenntartására állami alapítványt hozott létre. Ennek köszönhetően a szocializmusban meglehetősen szürke városkává vált Wittenberg a rendszerváltás óta megújult, ódon épületeit, szép polgárházait műemléki gonddal állítják helyre. A történelmi városmagot jelentő hosszú főutca – mely a fejedelmi palotától és a vártemplomtól a Luther-házig húzódik – városképi szempontból egységes és reformációtörténetileg páratlan kulturális együttessé alakult.

A Luther nevét hivatalosan is fölvevő Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) számára oly fontos Luther-kultuszt az NDK-s „szocializmusépítés”, „osztályharcfokozás” első időszakában nemigen támogatták, mivel túlságosan egyházinak érezték azt. Ez a helyzet később változott – talán Lutherben egyfajta „keletnémet kulturális hagyományt” fedeztek fel –, így az 1983-as Luther-év alkalmából állami támogatással felújították a reformátor házában látható kiállítást. A Luther-ház – korábban Lutherhalle, ma inkább Lutherhaus – 1883 óta az egyik legjelentősebb reformációtörténeti múzeumnak ad otthont. Az épület – eredetileg Ágoston-rendi szerzetesek háza – fejedelmi ajándékképpen került Luther tulajdonába, majd annak halála után nem sokkal a wittenbergi egyetemé lett. A ház elé épített szárnyban ma evangélikus lelkészképző (Predigerseminar) működik. A tárlattal együtt az annak otthont adó Lutherhalle szép műemlék épülete is megújult.

Az európai protestáns gyűjtemények tanácskozásának fontos célja volt, hogy korszerű múzeumpedagógiai és kiállítástechnikai módszerekkel segítse az egyházi műemlékek és kulturális emlékek minél szélesebb körű megismertetését. Az új kiállítás elsősorban Luther wittenbergi működésére koncentrál, és csak eredeti, ám a korábbinál kevesebb számú tárgyat mutat be. Az egységes kinézetű és kétnyelvű (német, angol) magyarázó táblákon kívül ötletesen elhelyezett számítógépek segítségével lehet részletesebb információkhoz jutni.

Természetesen továbbra is látható a Luther-szoba korabeli bútorzatával, illetve a díszes szónoki pultot tartalmazó előadóterem. E helyütt azonban – leromlott állapota miatt – sajnos ma már nem tudják bemutatni a 16. századi wittenbergi magyar diáktársaság eredeti zászlaját, amely a koronás címert ábrázolja (talán ezért is álltak meg a rendszerváltás előtt olyan áhítatosan a magyar látogatók itt).

A legfölső emeleten érdekes tárlat mutatja be a Luther-kultusz egyes állomásait. Tanulságos volt látni, ahogy az egyes korok a maguk szája íze szerint alakították ki saját Luther-képüket (például egy germán arcélű szobor a náci időkre emlékeztetett, a reformátort a nép egyszerű sorból felemelkedett fiaként ábrázoló alkotás pedig az NDK-s korszakot idézte).

A Luther-házon és a Leucoreán kívül Wittenberg még több elsőrangú reformációtörténeti műemlékkel rendelkezik. Ilyen például a városi templom, ahol Luther sokszor prédikált. A szépen helyreállított épületben a találkozó résztvevői istentiszteleten lehettek együtt, és megcsodálhatták a reformáció nagy festőalakjának, id. Lucas Cranachnak (1472/1473–1553) az oltárképét. (Ebben az évben emlékezünk meg halála 450. évfordulójáról.) A főtéren a szép reneszánsz városháza előtt áll Luther és Melanchthon szobra. A vártemplom nemcsak Luther és Melanch-thon sírját őrzi, hanem színes üvegablakábráin három neves magyar- országi reformátor: Dévai Bíró Mátyás, Leonhard Stöckel és Johannes Honterus arcképét is.

Érdekességképpen megemlíthető, hogy Wittenberg néhány éve testvérvárosi kapcsolatot ápol Békéscsabával. Ennek köszönhetően egy magyar– német baráti egyesületet hoztak létre a városban, illetve a Luther-ház közelében nemrég egy magyar étterem nyílt.

A tartalmas konferenciát egész napos kirándulás gazdagította. A tanácskozás résztvevői Halléban megtekinthették a magyarországi pietizmusra is hatást gyakorló Francke-alapítvány intézményeit, amelyek a 17–18. század fordulóját követően nemcsak a protestantizmusnak, de az európai szellemi és társadalmi fejlődésnek is fontos műhelyei voltak; illetve Eislebent, Luther szülővárosát és halálának helyszínét.

Czenthe Miklós


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Zarándoklat a reformáció szülőhelyén

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster