EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Tót atyafiak

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Tót atyafiak

Szlovák evangélikusok Magyarországon

Az evangélikus Mikszáth Kálmán által egykor csak tót atyafiaknak nevezett hazai szlovákság mintegy kétharmada evangélikus. Többségükben Nógrád és Pest megye, valamint a Dél-Alföld településein élnek. Életükről, szokásaikról az Országos Szlovák Önkormányzat (ÖSZO) munkatársát és szlovák nyelven is szolgáló lelkészeket kérdeztünk.

Az Országos Szlovák Önkormányzat 120 ezer szlovákot tart számon Magyarországon. Klauszné Fuzik Ildikó, az OSZÖ hitéleti albizottságának elnöke, a Ĺudové Noviny című szlovák hetilap főszer-kesztőhelyettese lapunknak elmondta, hogy évente egyszer ökumenikus bibliai tábort tartanak, az evangélikus gyerekek részére pedig egy évben 2-3 tábort is szerveznek, ebből egyet szlovákiai helyszínnel. Céljuk – mivel nincs mindenhol szlovák nyelvű lelkészi és istentiszteleti szolgálat – az „alapimák” megtanítása és a bibliai fogalmak megismertetése.

Hogy ma pontosan hol is vannak még szlovák nyelvű evangélikus istentiszteletek Magyarországon, arról elsőként Nobik Erzsébettől érdeklődtünk, aki 1999 szeptembere óta „országos szlovák lelkész” minőségben szolgál. Mint mondotta, Szarvas mellett még Tótkomlóson és Pitvaroson tartanak hagyományos szlovák istentiszteleteket. (Tótkomlóson az óvoda is kétnyelvű, ott szlovákul is vannak foglalkozások.)

Pitvaroson a szlovák hatás olyan erős, hogy még a magyar istentiszteleteken is hallhatunk szlovák énekeket, a hívek olyannyira ragaszkodnak a 17. századi Tranoscius énekeskönyvhöz. (Más gyülekezetek is erősen kötődnek ehhez az 1636-os énekgyűjteményhez, jóllehet a Szlovákiai Evangélikus Egyházban ma már az 1992-ben kiadott, a nyelvi változásokat is tekintetbe vevő új énekeskönyvet használják. – A szerk.)

A szlovák istentisztelet jellegzetessége az énekelt liturgia. A prédikáció kivételével minden énekes formában történik. Az említett településeken kívül Nobik Erszébet máshol is igyekezett új életre kelteni az elfeledettnek hitt szlovák hagyományokat. Mint elmondta, arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson ki az adott helyi kisebbségi önkormányzatttal és a lelkészekkel. Felkérésre bárhol szívesen tart szlovák istentiszteleteket, így például Csabacsűdön, Orszlányban, Vanyarcon vagy Kardoson is volt már szolgálata.

Amint azt Nobik Erzsébet is hangsúlyozta, a történelem viharai sokat ártottak a hazai szlovákságnak. A második világháborút követő kitelepítések után sokan nem merték felvállalni nemzetiségi hovatartozásukat, mára már szinte teljesen asszimilálódtak. Míg az idősebbek még beszélik a nyelvet, és ismerik a Tranoscius énekeskönyv énekeit, addig a fiatalokról általánosságban ez már nem mondható el.

Napjainkra maroknyira csökkent a pesti szlovák ajkú egyházközség tagjainak száma is. A nagymúltú gyülekezet 1925-ben iskoláját, negyven esztendővel később – állami nyomásra – templomát veszítette el. Csak ezzel a feltétellel kaphattak engedélyt arra, hogy új templomot építsenek. Ekkor a korábban iskolaként szolgáló épület első emeletén kápolnát alakítottak ki. (A gyülekezet történetéről bővebben a Luther Kiadó által megjelentetett, „A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón 2000–2001” című, dr. Sólyom Jenő által gondozott kiadványban olvashatunk – A szerk.)

*

Békéscsabán minden reggel 8 órakor tartanak rövid szlovák nyelvű istentiszteletet, egy úgynevezett modlitbát. A gyülekezet kivételes helyzetben van, hiszen mindhárom lelkésze – Aradi András Péter, id. Kutyej Pál Albert, valamint fia, ifj. Kutyej Pál Gábor – beszéli a szlovák nyelvet. Így vasár- és ünnepnapokon is rendszeresen van szlovák nyelvű istentiszteleti szolgálat.

Magyarországon egyedül itt él az a szokás, hogy a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) első napján a lelkészek a Luther-kabátjukon még egy albát is viselnek. Szlovákiában ez minden templomi szolgálatnál így történik. Békéscsaba még azért is különleges, mert ebben a gyülekezetben két Mária-ünnepről is megemlékeznek: február 2-án Mária megtisztulásáról és Jézus templomi bemutatásáról, március 25-én pedig az angyali jelenés és a fogantatás ünnepéről.

Gulácsiné Fabulya Hilda terényi lelkésznő az Országos Szlovák Önkormányzat tagja, valamint a helyi szlovák önkormányzat elnöke. Megtudhatttuk tőle, hogy pár évvel ezelőtt még rendszeres volt a vasárnap délutáni litánia. Mostanra azonban szolgálati helyén annyira lecsökkent a szlovák istentisztelet iránti igény, hogy már csak alkalmanként, felkérésre végez itt – vagy az ugyancsak Nógrád megyei Bánkon – szlovák nyelvű szolgálatokat. Megemlítette ugyanakkor a június 29-én tartandó nemzetiségi napot, amelyen – a hagyományoknak megfelelően – mindig van kétnyelvű, szlovák–magyar istentisztelet. „Ezen túlmenően ápoljuk a zahorai testvérgyülekezeti kapcsolatokat is” – hangsúlyozta Gulácsiné Fabulya Hilda.

„Kondoroson a szeptemberi »Kukorica Napok« elnevezésű községi rendezvény ad alkalmat arra, hogy szlovák–magyar hagyományőrző istentiszteletet tarthassunk. Ettől eltekintve már 15 éve nincs szlovák nyelvű szolgálat, mert – bár az általános iskolában van lehetőség arra, hogy a diákok szlovákul tanuljanak – a nyelvet sajnos egyre kevesebben értik és beszélik” – mondotta Tuska Tibor lelkész.

Mekis Ádám acsai lelkész arról szólt, hogy a gyülekezet esetében csak idézőjeles szlovák istentiszteletről beszélhetünk. A Tranoscius énekeskönyv énekei mellett egy rövid, magyar nyelvű prédikációból álltak a kezdetben minden vasárnap, de mára – a fogyatkozó létszám miatt – csak havonta egyszer megtartott „szlovák nyelvű” gyülekezeti alkalmak.

Öt esztendeje, hogy a mezőberényi gyülekezet – a helyi szlovák szervezettel együtt – október elején egyházi kórustalálkozót szervez, amelyen a résztvevők hagyományos szlovák népviseletbe öltöznek. „Szlovák istentiszteleteket havonta egyszer tartunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a liturgia szlovákul, az igehirdetés pedig magyarul hangzik. Az idősek napközi otthona viszont – amely egyházi intézmény – rendszeresen helyet ad a kisebbségi szlovák önkormányzat különböző rendezvényeinek. A mezőbe-rényi napokra, amit augusztus 19–23. között rendeznek, alkalmanként érkeznek szlovák tánccsoportok is, melyeknek mindig nagy sikere van. A helyi óvodában és iskolában is lehet szlovákul tanulni”– tudjuk meg Feyér Sándor István mezőberényi lelkésztől.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy míg a hazai evangélikus szlovákság idősebb generációjának tagjai őrzik a nyelvet, és ápolják a hagyományokat, a fiatalok csaknem teljesen asszimilálódtak. Szlovákul tudó lelkészeink mégis hűséggel végzik mukájukat.

Amiképpen Nobik Erzsébet lelkésznő – a maga és lelkésztársai szolgálatáról – megjegyezte: „Úgy kell dolgoznunk, mintha minden rajtunk múlna, de a legkisebb eredményért is az Úrnak kell hálát adnunk.”

Gazdag Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Tót atyafiak

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster