EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Féligazság nem igazság

A vasárnap igéje

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Hozzászólás a cikkhez

Féligazság nem igazság

Ez 18,1–9

Annak idején a babiloni fogságba hurcolt nemzedék a maga sanyarú és igazságtalannak ítélt helyzetét egy már Jeremiás prófétától is hallott (Jer 31,29) közmondással fogalmazta meg: „az apák ették az egrest – a szőlő éretlen gerezdjét –, és a fiak foga vásott el tőle.” Nehéz sorsukat tehát az apák bűne következményének tulajdonították.

Mint minden közmondással, úgy ezzel a közhellyel is szembeállíthatunk egy másik közmondást. Például: „Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra.” Mégis azt kell mondanunk, hogy az előbbi, a felelősséget az elődök generációjára hárító állításban van egy nagy adag igazság. Mert ha valamit cselekszünk, annak valóban generációkat átívelő, az utódaink sorsát befolyásoló következményei vannak. Se szeri se száma azoknak az eseteknek, amelyekben ezzel az összefüggéssel kell szembesülnünk. Nemcsak a génkészletünket örökítjük át, hanem az életmódunk jótékony, de sajnos igen sok esetben káros hatásait is. Az alkoholizmus például nemcsak az iszákost öli, butítja és dönti nyomorba, hanem gyermekeit és unokáit is. A mai emberiség felélheti a jövő nemzedékek elől az életfontosságú nyersanyagokat, tönkreteheti a föld légkörét, és elszennyezheti a környezetüket. A most élő nemzedékek bizony felelősek az utánuk következők sorsáért.

De nemcsak a mindennapos tapasztalatok támasztják alá a szóban forgó fogsági nemzedék elődöket érintő vádjait, hanem az Isten kijelentett szava is. Mert vajon nem így hangzik a Tízparancsolat vészterhes kitétele: „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem” (2Móz 20,5)? Isten tehát, bármilyen döbbenetes is ez, az utódokon is behajtja a szülők generációjának bűnös adósságát. Még ennél is általánosabb és súlyosabb következményre világít rá a Szentírás, amikor az ádámi örökségre emlékeztet: „Amilyen a földből való (első ember), olyanok a földiek is.” (1Kor 15,48) „Az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által.” (Róm 5,17) Generációk fonódnak össze a bűnben és a kárhoztatásban, és ezért azután „nincsen igaz ember egy sem” (Róm 3,10).

Mégsem menthetik fel magukat az utódok, és háríthatják át a felelősséget az elődeikre. „Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak lelke is az enyém” – mondja az Úristen nevében a próféta a féligazságot hajtogató fogsági nemzedéknek. Minden nemzedék közvetlen utat kapott Istenhez, s vele rendezheti a számadását. Az ő színe előtt már nem mondhatjuk a giccses nóta sorát: „Mások vittek rossz utakra engem, mások bűne az én hibám.” Mindenki azért felel, ami őt terheli, és bizony ez sem kevés. De ami lélegzetelállítóan nagyszerű: Mindenki bocsánatot is kaphat és megbékülhet Istennel. Új, tiszta lappal kezdhet megújult életet, hiszen megszakadhat a kényszerűség generációkra nehezedő láncolata. S ha Ádám bűnesete minden e világra lépő emberre elhatott, „az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” (Róm 5,15) Így az elődök áldást örökíthetnek az utánuk következő nemzedékre. Nem is tudjuk, hány elődünk hitbeli helytállása kamatozik az életünkben!

Az Istennel rendezett számadás természetesen Isten rendjéhez igazodó élettel jár együtt. Az az erő, amely képes az átkos örökségnek véget vetni, és az életnek egy tisztultabb és áldottabb folyamát a jövendő generációkba irányítani, a „szeretet által munkálkodó hit” (Gal 5,6). A próféta tulajdonképpen a Tízparancsolatot fogalmazza meg időszerűen, de úgy, hogy ne csak az elítélendőt kárhoztassa, hanem a kívánatost is megmutassa. Ne felejtsük el, hogy az Isten parancsolatainak megtartásához is fűződik ígéret: „Irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.”(2Móz 20,6) Hála Istennek, az akarata szerint való helytállásnak is generációkra kiható következményei vannak. A jó kovász egy egész edény lisztet is megkeleszthet.

Igaza van-e hát a fogsági generáció által emlegetett közmondásnak? Ez attól függ, hogy ki felé fordul Isten az ő szavával. A szülők generációjának tudniuk kell, hogy helytállásukon fordul meg nemcsak a maguk sorsa, hanem az utódaiké is. A gyermekek generációjának pedig azt kell meghallania, hogy végső soron nem az örökségen, hanem az Istennel való kapcsolaton múlik az ember sorsa.

Dr. Cserháti Sándor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Féligazság nem igazság

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster