EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8–9)

Szentháromság ünnepe után a 8. héten az Útmutató reggeli és heti úti igéiben a világosság gyermekeinek szóló mindennapi intelmeket és ajánlásokat olvashatunk, mert „nagy az Úr szeretete irántunk, és hűsége örökké tart” (Zsolt 117,2; LK)! – Augusztus 6-án, a bűnbánati istentiszteleten Hirosima pusztulására emlékezünk, s szabadításért könyörgünk: „Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt!” (Zsolt 143,2; Agenda) Hegyi beszédében Jézus, a világ világossága követőiről jelenti ki ugyanezt: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Amint a hold visszatükrözi a nap fényét, a világosság gyermekei is érte ragyognak az emberek előtt, mert Isten a bűn sötétségéből az ő csodálatos világosságára hívta el a keresztényeket. Az ő szívükben Jézus él, csak egyetlen gyümölcsöt teremnek; ennek három jellemző tulajdonságát említi heti igénk. Hogyan lehetsz te is a világosság gyermeke? „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef 5,14) Jakab háromszor megismételt kijelentéséhez – „…a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” (Jak 2,17.20.26) – három, vele egyetértő hitvallást idézünk: „Élő, igaz hit nem lehet, / Melynek nincs jó gyümölcse.” (Paul Speratus, EÉ 320,5) Luther szerint: „A hit egyedül Istent illetheti. Ebből születik azután a cselekedet, mellyel felebarátainknak szolgálunk.” A hitet a cselekedetek nélkül lehetetlen megmutatni, ezért vallja Kálvin: „Egyedül hit által menekülünk meg, de nem olyan hit által, amely egyedül van…” Pál féltő szeretettel inti a mai gyülekezetet is: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában…”, és „Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket” (2Kor 6,14;7,1)! A világosság gyermekei csak a mennyei bölcsesség birtokában teremhetik az igazság gyümölcsét: „A felülről való bölcsesség (…) tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny…” (Jak 3,17) Isten lámpást gyújtott Jézus személyében, felragyogtatva a világnak az igazi világosságot. S aki az ő szeretetének fényébe kerül, az Krisztus által maga is világossággá lesz. Jézus így óvja a világosság gyermekét: „Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!” (Lk 11,35) Élete csupa jóság, igazság, egyenesség volt, tanítása mindenki számára nyilvánvaló lehetett. Annás előtt mégis ezt kellett kérdeznie az őt arcul ütő szolgától: „…ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?” (Jn 18,23) Hisszük s valljuk, hogy az üdvösséget csak az Úr Jézus Krisztusban való hit által nyerhetik el Isten gyermekei! Hogyan munkálhatjuk mégis megmenekülésünket félelemmel és rettegéssel? Ez csak az Isten kegyelme által lehetséges: ha Krisztus él bennem, s én a Jézusba vetett hitben élek! Így még a vértanúhalált is örömmel elviselem. A világosság egyik „kicsi” gyermeke, Pál így biztat: „…örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.” (Fil 2,18) „S zengjen örömének…” (EÉ 464,2)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster