EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11

11. szám – 2004/03/14

   Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róm 7,18-19 (2Sám 12,9a; Lk 9,57-62; Ef 5,1-8a; Zsolt 129) Kedvező esetben otthon érezzük magunkat ott, ahol lakunk. Oldott és barátságos a fogadtatás, amikor hazaérünk. Szabadon mozoghatunk, és nem érezzük korlátok között magunkat. Pál apostol felfedezte azt a szörnyűséget, hogy a "jó," vagyis Isten akarata nem lakik bennünk. A jó nem érzi otthon magát az életünkben. Isten ötletei nem kapnak barátságos fogadtatást, ellenkezőleg: kelletlenséget, fintort, mosolyt vagy bosszúságot keltenek a megmunkálatlan emberi szívben. Engedjük meg Jézusnak, hogy minden, ami Isten szemszögéből jó, az lakozást vegyen a szívünkben, befészkelje magát életünkbe, és szabadon rendelkezhessen velünk. >>

Liturgikus sarok

Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Előző lapszámunkban megkezdett kétrészes sorozatunkban Finta Gergely orgonaművész, hittudományi egyetemünk egyházzenei tanszékének vezetője mutatja be olvasóinknak énekelt liturgikus rendjeinket. Az elmúlt alkalommal énekeskönyvünk 14-es számú rendjét kezdtük el vizsgálni. Ezúttal az úrvacsorai liturgia és a befejező szakasz bemutatása kerül sorra. Érdekességként jegyezzük meg, hogy a 15. és 16. rend - melynek felépítése megegyezik a 14-esével - dallamait két ma élő magyar evangélikus zeneszerző alkotta. (H. K.) >>

Élő víz

A zsákutcából nincs tovább!
Emlékszem, egyszer egy járművel befutottunk egy olyan utcába, amelyben hirtelen meg kellett állnunk, mert elfogyott előttünk az út. Nem vettük figyelembe a zsákutcát jelző táblát az út elején. Vissza kellett fordulnunk, a szűk hely miatt azonban ... >>

Egy vers margójára
"...A mindennap kicsiny csodái / Nagyobb és titkosabb csodák..." (Reményik Sándor: Csendes csodák) A modern ember szívesen ismételgeti, hogy "csodák pedig nincsenek". Az istenvakság velejárója, ha valaki így beszél. Nemrég hallottam az égő ... >>

Mi a böjt lényege?
"A testet ne tápláljátok a kívánságokra." (Róm 13,14) "Legveszedelmesebb ellenségünk az eszünk és az akaratunk. Ezért Isten bennünk való első legfőbb műve és a legjobb öngyakorlás az, hogy saját cselekedeteinkről letegyünk, eszünket és akaratunkat ... >>

"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk... >>

Heti útravaló
Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62) >>

Egyházunk egy-két hete

Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Lapunk előző számában hírt adtunk arról, hogy március 1-jén a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházában Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Ittzés János püspök aláírta azt a megállapodást, amely szerint a szombathelyi Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába kerül át. >>

Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Miután két éve, 2002. január 1-jétől Trajtler Gábor egyházzenei igazgatótól átvettem egyházunk műemlék orgonáinak felügyeletét, közösen áttekintettük gyülekezeteink teljes orgonaállományának helyzetét. Megállapítottuk, hogy mintegy 150 hangszer (a ... >>

Diákok és tanárok az iskolapadban
Igazi "nagyüzem" volt március 6-án, szombaton kora reggeltől az Evangélikus Hittudományi Egyetem épületében. Pedagógus-továbbképzésre, felvételi előkészítőre és a levelező tagozatos teológiai hallgatók esedékes konzultációjára várták "a fiatalokat és a még fiatalabbakat". >>

Hittanári tapasztalatcsere
Egyházi intézményekben hittant tanító óvónők, tanítók, tanárok gyűltek össze az ország minden részéről március 3-6. között Révfülöpön. A Katechetikai Bizottság által második alkalommal megrendezett továbbképző konferencián a résztvevők színvonalas előadások és tartalmas beszélgetések segítségével mélyíthették el meglévő ismereteiket. >>

Hittanári tapasztalatcsere
"Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzelet..." - hittanórára való készülés közben vagy az órára belépve olykor eszembe jut a jól ismert sláger első sora. Mert a hittannak van "tan" része, amely valóban tényekről, ... >>

Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
A Déli Evangélikus Egyházkerület március 5-7. között harmadízben hívta tanácskozásra a gyülekezetek vezetőit Bonyhádra. Az invitálásnak ezúttal közel félszáz lelkész, valamivel több felügyelő és gondnok, illetve jó néhány presbiter, jegyző és számvevőszéki tag engedett. A tartalmas, sokszínű együttlét igazolta a szervezők reményeit: az Istenre és az egymásra való odafigyelés mindig meghozza gyümölcsét... >>

Centrumalapozás
A múlt század elején alakult, egyre erősödő és létszámában is gyarapodó Budafoki Evangélikus Egyházközség új gyülekezeti centrumot épít a templom és a parókia toldalékaként. A lelkészlakás, a közösségi termek és a vendégszobák terveit Krizsán András ... >>

Keresztutak

Nívódíjas protestáns templom
Minőségi Nívódíjjal tüntette ki a Hold utcai Német Ajkú Ev.-Református Egyházközség templomát az Építőipari Nívódíj Bizottság - jelentették be a március 3-i emléktábla-avatáson az újjáépített templomban. Az Építőipari Nívódíj Bizottság 2003-ban ... >>

Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Hogyan működik a család? Mire használja a család a vallást? Melyek a családon belüli erőszak lélektani vonatkozásai? Hogyan betegít meg a család? Milyen speciális kihívásokkal kell szembenézniük a lelkészcsaládoknak? Íme néhány kérdés ízelítőül azok közül, amelyek kapcsán közös gondolkodásra gyűltek egybe a résztvevők a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pasztorálpszichológia szakának és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének II. szimpóziumán, 2004. március 4-5-én Debrecenben. >>

Gregorius praesul... anno circulo
Ebben az évben - felekezeti hovatartozástól függetlenül - az egész világon megemlékeznek I. Nagy Szent Gergely pápáról, a négy legnagyobb egyháztanító egyikéről, aki 1400 évvel ezelőtt, 604. március 12-én halt meg. Az emlékünnepeket elsősorban egyházzenészek szervezik, hiszen az egyház ősi, egyszólamú énekét, a gregoriánt neki tulajdonítja a hagyomány. Halálának napját IV. Gergely pápa tette ünneppé, bár újabban - mivel ez a nap nagyböjtre esik - az egyház Nagy Szent Gergelyt beiktatásának napján, szeptember 3-án ünnepli. >>

Gergely elöljáró
Gergely elöljáró, azaz Nagy Szent Gergely pápa "anno circulo", tehát egy kerek évig áll majd az egyházzenei élet fókuszában. A márciusi programok között az evangélikus olvasó is számos érdekességre lelhet... >>

Evangélikusok

" A mi győzelmünk több mint emberi..."
A megszokottól eltérő, ünnepi műsorrenddel jelentkezik nemzeti ünnepünkön a Magyar Rádió. Ennek jegyében készült az evangélikus egyház - a Kossuth adón délután fél kettőkor, az "Erős vár a mi Istenünk!" helyett - jelentkező adása is. A március 15-ei megemlékezésről Nagy Lászlót, a közszolgálati televízió és a Kossuth rádió evangélikus műsorainak szerkesztőjét kérdeztük. >>

IMA
Midőn a� népek ősi szent jogáért, Mellyet a szívökbe Isten írt vala, Vérontva küzdnek, mígnem felderül A� szabadságnak teljes nappala: A� diadalmi énekek zajára Önként nyíl a� kebel buzgó imára, �S buzgó ... >>

Egy önképző "társaslény" vallomásai
Levente Péternek sok arca van. Hol gyermekekkel játszó színész, hol felnőtteket tanító előadó: a magatartás-kultúra önképző tanulója. Ebben a minőségében legutóbb az Evangélikus Értelmiségi Műhelyben találkozhattunk vele. A nagy érdeklődésre számot tartó alkalom után még maradt ideje egy rövid beszélgetésre is. >>

Egyedül a Szentírás!
Rádiómissziós kör, Örömhír-óra, írott és szóbeli evangélizáció. Mindegyik fontos része Hefty Mária Gyöngyi életének, aki százkét éves (!) édesanyjával együtt hűséges résztvevője a kelenföldi istentiszteleteknek, és hetvenöt évesen is szívén viseli Krisztus ügyét. Az idős asszonnyal otthonában beszélgettünk. >>

e-világ

Amit jó tudni a háztartási hulladékról
A környezetvédelem területén a legkézzelfoghatóbb problémát a hulladékok kezelése okozza. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel mindnyájan naponta szembesülünk a saját háztartásunkban is. Alábbi írásunkból a hazai helyzet néhány jellemzőjét ismerhetik meg olvasóink, illetve egy-két praktikus ötletet is kaphatnak. >>

Keresztény szemmel

2004. március 15.
Magyarország históriája így jellemezhető: kis nép nagy történelemmel - jegyezte meg előszeretettel tudós olasz barátom, ha hazánk szóba került. Bevallom, annak idején, a rendszerváltozás után, amikor a magyar Országgyűlés döntött a hivatalos állami ... >>

Az elsőtől az utolsóig...
"Szaladgálós", zsúfolt nap állt mögöttem, ezért nagyon boldog voltam, hogy elértem a délutáni vonatot. Kényelmesen elhelyezkedtem az ülésen. Elővettem egy könyvet a hétfői szemináriumra, és olvasni kezdtem. Néhány perc múlva megállt mellettem egy ... >>

Váláskárosultak - valláskárosultak?
Sajnos közhely, hogy modern társadalmainkban a megkötött házasságok nem minden esetben tartanak "holtomig-holtáig". Ezen persze lehet szörnyülködni, sajnálkozni, bosszankodni, de egyik sem segít. Az élettársi kapcsolatok számának ugrásszerű ... >>

Egészségvédő vallásosság
"Gyorsan gyilkol az ellenségesség. Számíthatok-e másokra, ha bajba kerülnék, vagy egyszerűen van-e olyan ember, akinek elmondhatom, ha bánat vagy öröm ér - nos, ez számottevően befolyásolja nemcsak az élet minőségét, hanem az élethosszt is. A krónikus stressz, a tartós reménytelenség (...) szív- és érrendszeri betegségekhez vezet. Akik mindenkiben ellenséget látnak, az átlagosnál jóval nagyobb mértékben vannak kitéve a keringési betegségeknek, a szokásosnál befelé fordulóbbak, a rák rosszabb lefolyásának kockázatával néznek szembe. A közhiedelemmel ellentétben sokkal nagyobb esély van a szívinfarktusra az alacsonyabb beosztásban, mint ha valaki a ranglétra tetején áll. Nagyon fontos a kisközösségi szolidaritás, a kohézió, a szociális háló. Kimutatható a szerepe az egészségvédelemben a társas támogatást nyújtó civil szervezeteknek és - különösen a nőknél - a vallásosságnak." (Részletek a Népszabadság 2004. február >>

A hét témája

Magyar mozikban A passió
Mel Gibson ausztrál születésű amerikai színész-rendező világszerte vitákat kiváltó filmjét e hónap utolsó hetében mutatják be Magyarországon. A film hazai vetítése március 25-én kezdődik huszonhat kópiával: tizennégy a fővárosi multiplex és művészmozikban, tizenkettő a vidéki nagyvárosok filmszínházaiban pereg majd - mondta az alkotást forgalmazó Budapest Film munkatársa. >>

"Íme, az ember"
Nem gyakran járok moziba. Fiatalabb koromban is csak hosszas unszolásra mentem el egy-egy filmszínházba, amikor szenior ifjúsági csoportom tagjai mondogatták: ezt a filmet meg kell nézned - erről beszél az egész város... Március 8-án, hétfőn délelőtt mégis részt vettem egy premier előtti, zártkörű vetítésen, melyen Mel Gibson "A passió" című művét mutatták be az egyházak képviselőinek. Így a hivatalos magyarországi bemutató - március 25-e - előtt oszthatom meg benyomásaimat az olvasókkal. >>

Bajok vannak?
Állítólag bajok vannak Mel Gibson filmjével. A bemutató óta szinte csak a botrányokról értesülünk. Egy néző a keresztre feszítés jeleneteinek láttán rosszul lett, majd meghalt. A New York-i mozik előtt tüntetők tiltakoztak a vetítések ellen. A ... >>

evél&levél

Hogy ne széledjen szét a nyáj...
Mindannyian szomorúan fogadtuk a hírt, amikor lelkésznőnk bejelentette, hogy 2004-től megszűnik az "utazó szlovák lelkészi státus". Elmondta azt is, hogy a budapesti szlovák gyülekezet lelkésze fogja valamiképpen átvenni a feladatot, akiről ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„…Isten nem található meg másként, csak az ő szenvedéseiben és keresztjében. Ezért a kereszt barátai megvallják, hogy jó a kereszt, és rosszak az emberi cselekedetek, mert az emberi cselekedetek a kereszt által semmivé válnak, és Ádám, ... >>

Kultúrkörök

Templomi bábjátékosok országos találkozója
Templomi bábjátékosok országos találkozójának adott otthont március 6-án a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és a máriabesnyői kegytemplom. A magyarországi bábjátékosok érdekvédelmi szervezete, a Bábjátékos Egyesület által szervezett ... >>

Irodalmi est
Az elmúlt szombaton Sellei Zoltán előadóművész Hej, Rákóczi, magyarok vezére címmel sokak szívét megdobogtató irodalmi estet tartott a kelenföldi szeretetvendégségen. A nagy gonddal válogatott szemelvények segítségével felidéződött a Nagyságos ... >>

Csak légy egy kissé áldott csendben
Többször ért már az a kritika, hogy az ökumené keretében leginkább a római katolikus egyházzal foglalkozom. Ám meg kell vallanom: ugyanúgy szeretem a klasszikus protestantizmus másik ágának tagjait, református testvéreinket is, mint a római katolikusokat. Rendszeresen olvasom sajtótermékeiket, megveszem kitűnő könyveiket, hiszen egy hajóban evezünk... >>

A vasárnap igéje

Félelem és reménység között
Szenvedések idején, csapások alatt a keresztény emberekre is gyakran rátör a félelem, a szorongás. Péter levelének címzettjei mindennap szorongattatások között éltek, mert a világ, amely körülvette őket, nem viselte el, hogy Krisztus követésére ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Örök Istenünk, Mindenható Urunk! Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusért Atyánkként szólíthatunk meg. Magasztalunk végtelen kegyelmedért, hogy mélyre hajoltál értünk a kereszten. Nem ezüst és nem arany, hanem a legdrágább: Krisztus áldozata lett a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Szerelemből házasodtunk össze két éve, de mára egyre gyakoribbak közöttünk a nézeteltérések. Egy lakásban élünk az anyósomékkal, és úgy érzem, ez minden gondunk okozója. Sejtettem, hogy nem lesz könnyű az együttélés, de mindennapos veszekedésre azért nem számítottam. Anyósommal szinte semmiben sem értünk egyet, mindenbe beleszól, a páromat pedig gyerekként kezeli. Igaz, sokszor úgy is viselkedik, mint egy gyerek. Sajnos nem áll ki mellettem határozottan. Úgy látom, egyre kedvetlenebb, mert nem tudja, melyik oldalra álljon. Próbálok imádkozni, de semmi sem változik, pedig ez így már nem mehet sokáig. Mit tehetnék?" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster