EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Csak légy egy kissé áldott csendben

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Csak légy egy kissé áldott csendben

Molnár Miklós meditációs könyvéről

Többször ért már az a kritika, hogy az ökumené keretében leginkább a római katolikus egyházzal foglalkozom. Ám meg kell vallanom: ugyanúgy szeretem a klasszikus protestantizmus másik ágának tagjait, református testvéreinket is, mint a római katolikusokat. Rendszeresen olvasom sajtótermékeiket, megveszem kitűnő könyveiket, hiszen egy hajóban evezünk...

A nemzetközi John Knox Információs Központ kiadásában 1999 májusában megjelent egy könyv, mely az "Egy hajóban evezünk" címet kapta. E kitűnő kötet (melyhez Lucas Fischer írt előszót) azt mutatja be, hogy az evangélium értelmezésében ma már nincs különbség a reformátusok és az evangélikusok között. A szószék- és úrasztala-közösség már nemcsak nálunk létező gyakorlat a nagygeresdi egyezség (1838) óta, hanem Európa-szerte is megfigyelhető. A Református Világszövetség tagjaiként a valdensek és hugenották, a husziták és metodisták utódai is ugyanezt élik át. Ma már mindannyiunké lehet a valdensek egykori szimbóluma, a hétágú gyertyatartó, amelyen ez a felirat áll: "Sok láng ugyan, de egy fényforrás" (lampades multae - una lux).

Ezúttal egy másik református szerző, Molnár Miklós lelkipásztor testvérem szelíd hangú áhítatoskönyvét szeretném az Evangélikus Élet olvasóinak figyelmébe ajánlani. A "Csak légy egy kissé áhítatos csendben" című kötet borítólapján Borsos Miklós szép grafikája, egy térdeplő, imádkozó tanítvány jelképezi azt a protestantizmust, amely Kálvinhoz hasonlóan térdre hull Ura előtt. A 272 oldalas kiadvány rövid, tömör, egyszerű, de rendkívül mély mondanivalót tartalmazó igehirdetések gyűjteménye. A hét fejezetből álló könyv tartalmát a szerző így jelöli meg: "Szikrák ezek, amelyek hitünket a Lélek erejével lángra lobbanthatják."

A református kegyességben fontos szerepe van a csendességnek - írja a szerző. Bevezetőjében meg is magyarázza a 62. zsoltárra utalva: "Az én lelkem szép csendesen nyugszik az Istenben." A csendességben Isten akarata szerint alakítjuk át saját elképzeléseinket, és egyben megkaphatjuk a Lélek erejét is.

Molnár Miklós gyakorlati tanácsokkal is segíti az olvasót abban, hogy hol és mikor tartson csendességet. Mint kiemeli: az imádság nem kényszer, hanem kiváltság. Sohasem monológ, hanem az Atyával való beszélgetés. Ugyanakkor az imádság nem feltétlenül a nyugalom ideje. Néha - Jákób tusakodásához hasonlóan - olyan, mint egy küzdelem. Csendességünkben elmondott imádságaink természetesen függnek össze hétköznapjainkkal, és mindennap elindítanak bennünket keresztény utunkon. A csendességben kitágul látókörünk az egyház egészére és a nagyvilágra.

A kötetben megjelent meditációk egy része már olvasható volt a Reformátusok Lapjában. A könyvet a hetilap hasábjain Ritoók Zsigmond református missziói gondnok ismertette.

Molnár Miklós igehirdetés-gyűjteménye az evangélikus olvasók számára is figyelemre méltó olvasmány. Külön örömünk, hogy a kötet alapigéinek több mint ötven százaléka az Újszövetségből származik. A szerző mondanivalója biblikus, textusszerű. Kevés, de világos illusztrációt használ, leginkább a Szentírással magyarázza a Szentírást. Többször egészen személyesen, tegező formában szólítja meg az olvasót. Már az igehirdetések első négy-öt sorában rámutat a lényegre, és csak ezután bontja ki jól követhetően a részleteket. Gyakorlati segítséget nyújt, és lelkipásztori támogatást ígér. Nem az öncélú, egyéni kegyességet szolgálja, hanem a köz javát. Bár nyíltan református beállítottságú, a többi protestáns felekezet számára is jól érthető a mondanivalója. Molnár Miklós mindig is ilyen volt, ilyennek ismerik őt mindazok, akiket barátságával megajándékozott. Így szerette és becsülte őt a Kálvin téri gyülekezet és a Belváros ökumenikus beállítottságú kereszténysége is.

Az igehirdetéssel foglalkozó teológus Kálvin vaslogikáját, Tersteegen református misztikáját, Barth következetes textusszeretetét és a magyar protestáns lelki ébredés hatását is felfedezi a kötetben. Molnár Miklós könyve sok örömet szerzett, és rohanó, zsúfolt, lármás világunkban új impulzusokkal gazdagította napi csendességünket.

Id. Hafenscher Károly


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Csak légy egy kissé áldott csendben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster