EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek

Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több tu­cat ve­ze­tő, több száz gyer­mek, va­la­mint ten­ger­nyi al­ko­tás és já­ték. Így le­het­ne szá­mok­ban össze­fog­lal­ni a ti­ze­dik szü­le­tés­nap­ját múlt szom­ba­ton ün­nep­lő Ráb­ca­ka­pi If­jú­sá­gi Köz­pont tör­té­ne­tét. A ju­bi­le­u­mi össze­jö­ve­telt egész na­pos prog­ram­so­ro­zat­tal tet­ték em­lé­ke­ze­tes­sé a szer­ve­zők. Az évfordu­ló kap­csán ki­ál­lí­tás nyílt a tá­bor el­múlt év­ti­ze­dé­nek em­lé­ke­i­ből az evan­gé­li­kus fa­lu kul­túr­há­zá­ban.

Egy év­ti­zed­del ez­előtt a funk­ció nél­kül ma­radt egy­ko­ri ráb­ca­ka­pi lel­kész­la­kás épü­le­tét és a hoz­zá tar­to­zó nagy ud­vart vet­ték bir­to­kuk­ba a Győr-Sop­ro­ni Egy­ház­me­gye fi­a­tal­jai, hogy ott ren­dez­zék meg nyá­ri if­jú­sá­gi tá­bo­ra­i­kat. Idő­vel az egy­ház­me­gye ket­té­vált, és bár az if­jú­sá­gi köz­pont épü­le­te a Győr-Mo­so­ni Egy­ház­me­gye te­rü­le­tén ma­radt, a me­gye fi­a­tal­jai meg­ál­la­po­dás kö­töt­tek a Sop­ro­ni Egy­ház­me­gyé­vel a tá­bor­nak a két egy­ház­me­gye ál­ta­li kö­zös mű­köd­te­té­sé­ről.

A ju­bi­le­u­mi össze­jö­ve­te­len a nyi­tó­áhí­tat után kéz­mű­ves-fog­lal­ko­zá­sok, vá­sár és kü­lön­fé­le já­té­kok szó­ra­koz­tat­ták az egy­ko­ri és mai ve­ze­tő­ket, il­let­ve tá­bor­la­kó­kat. Dél­után az el­múlt tíz év leg­si­ke­re­sebb tá­bor­tű­zi mű­so­ra­i­ból ad­tak elő egy cso­kor­ra va­lót, va­la­mint a ked­ves em­lé­ke­ket fel­idé­ző be­szél­ge­té­sek­kel hoz­ták vissza a ko­ráb­bi tá­bo­rok han­gu­la­tát. Az ese­mény zá­ró is­ten­tisz­te­le­tén Tu­bán Jó­zsef, a Győr-Mo­so­ni és a Sop­ro­ni Egy­ház­me­gye kö­zös if­jú­sá­gi lel­ké­sze hir­det­te Is­ten igé­jét.

Hor­váth Ani­ta tá­bor­szer­ve­ző a kez­de­tek óta fá­ra­do­zik azért, hogy a tá­bo­rok si­ke­re­sek le­gye­nek.

– Az igaz­ság az, hogy már a ko­ráb­bi évek tá­bo­ra­in is részt vet­tem, mond­juk úgy, hogy ven­dég­ként. Az­tán tíz év­vel ez­előtt kap­tam az el­ső fel­ké­rést, hogy tart­sak egy al­ko­tó­tá­bort, itt Ráb­ca­ka­pin, ál­ta­lá­nos is­ko­lás gyer­me­kek­nek – mond­ja.

– Az­óta ön­ál­ló­an szer­vez­zük, az egy­ház­me­gyék tá­mo­ga­tá­sá­val, nyá­ri al­kal­ma­in­kat. Ak­kor még nem gon­dol­tam, hogy egyszer tíz­éve­sek le­szünk, de a lel­ké­szek, tá­bor­ve­ze­tők és kis­ve­ze­tők kö­zül si­ke­rült olyan csa­pa­tot ma­gam mel­lé ál­lí­ta­ni, amely­nek tag­jai fá­rad­ha­tat­la­nul, tény­leg lel­ke­sen és lel­ki­is­me­re­te­sen se­gí­tet­tek. Az ere­de­ti csa­pat­ból má­ra ke­ve­sen ma­rad­tunk, de örü­lök, hogy a ré­gi­ek kö­zül so­kan meg­hal­lot­ták hí­vá­sun­kat, és el­jöt­tek.

Tu­bán Jó­zsef lel­kész is min­den év­ben részt vett a nyá­ri tá­bo­ro­kon.

– Tíz év alatt fel­nőtt egy ge­ne­rá­ció a ráb­ca­ka­pi tá­bor­ban. Az évek so­rán több száz gyer­mek­nek si­ke­rült be­mu­tat­ni tör­té­nel­münk, ma­gyar­sá­gunk, nép­ha­gyo­má­nya­ink, no és hi­tünk ér­té­ke­it. Nem kér­dez­tük, ki hon­nan jött. Igye­kez­tünk ki­ne­vel­ni azo­kat, akik majd át­ve­szik tő­lünk a sta­fé­ta­bo­tot. Büsz­kék va­gyunk ar­ra, hogy idén egy olyan fi­a­tal kez­di el teo­ló­gi­ai ta­nul­má­nya­it, aki kis­ve­ze­tő­ként itt dol­go­zott ve­lünk a tá­bo­rok­ban. Ta­lán ezek az alkalmak is irá­nyí­tot­ták őt a teo­ló­gia, a lel­ké­szi szol­gá­lat fe­lé.

Kar­say La­jos gy­őr­szem­erei lel­kész az egyik olyan tá­bor­ve­ze­tő, aki nél­kül évek óta nem kép­zel­he­tő el al­ko­tó­tá­bor Ráb­ca­ka­pin.

– Tíz év na­gyon hosszú idő egy ön­szer­ve­ző­dő kö­zös­ség éle­té­ben. Ha­tal­mas fegy­ver­tény, hogy ennyi év alatt sem üre­sed­tek ki tá­bo­ra­ink – ál­la­pít­ja meg. – Ez ta­lán a szer­ve­zők el­hi­va­tott­sá­gán kí­vül an­nak is kö­szön­he­tő, hogy min­den év­ben más-más tör­té­nel­mi kort pró­bál­tunk meg fel­dol­goz­ni. Ez a tá­bor­ve­ze­tők­nek és a tá­bo­ro­zók­nak egy­aránt ko­moly ki­hí­vást és ins­pi­rá­ci­ót je­len­tett. Ezen a nyá­ron az 1848–49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ese­mé­nye­i­re fűz­zük fel fog­lal­ko­zá­sokat.

Egy ilyen évfordulón vissza­te­kin­tünk az el­múlt évek­re, de elő­re is kell néz­ni. Re­mé­lem, hogy lesz­nek olyan fi­a­ta­lok, akik majd fel­vál­ta­nak min­ket, ré­gi­e­ket. Ha igen, ak­kor Is­ten se­gít­sé­gé­vel lesz en­nek a ráb­ca­ka­pi if­jú­sá­gi köz­pont­nak húsz­éves ju­bi­le­u­ma is.

Kiss Mik­lós


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster