EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás

Evan­gé­li­kus élet­mód­tá­bor Oros­há­zán

Tá­bo­roz­ni úgy is le­het, hogy a részt­ve­vők nem sza­lon­nát süt­nek vagy bog­rács­gu­lyást főz­nek, ha­nem – pél­dá­ul – ke­nye­ret da­gasz­ta­nak, még­pe­dig tel­jes ki­őr­lé­sű liszt­ből – amint ezt a har­ma­dik evan­gé­li­kus élet­mód­tá­bor la­kói is meg­ta­pasz­tal­hat­ták. A Bog­dá­nyi Má­ria lel­kész, élet­mód-ta­nács­adó ve­ze­té­sé­vel meg­ren­de­zett tá­bor­nak jú­li­us 23. és 25. kö­zött az Oros­há­zi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség adott ott­hont. A prog­ramban nem­csak az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás be­mu­ta­tá­sa és ki­pró­bá­lá­sa szerepelt: több­fé­le, a min­den­na­pok­ban gya­ko­rol­ha­tó moz­gás­for­mát is meg­is­mer­te­tett a részt­ve­vők­kel. A há­rom nap fő lel­ki té­má­ja az imád­ság volt.

A ko­ráb­bi két evan­gé­li­kus élet­mód­tá­bor­ra – 2008 ta­va­szán és őszén – a rév­fü­lö­pi Or­dass La­jos Evan­gé­li­kus Ok­ta­tá­si Köz­pont­ban ke­rült sor. Mi­vel ha­zánk min­den tá­já­ról ér­kez­tek ér­dek­lő­dők, fel­me­rült az ötlet, hogy egy-egy gyü­le­ke­zet­ben is cél­sze­rű len­ne ilyet ren­dez­ni. Oros­há­zán Ri­bár Já­nos­né látta el a szervezési fel­ada­tokat, szá­mos helybéli részt­ve­vőt „to­bor­zott”, de ér­kez­tek tá­bo­ro­zók Nagy­kő­rös­ről, Mis­kolc­ról és Bu­da­pest­ről is.

Az élet­mód­tá­bor fel­ada­ta az egész­sé­ges élet­mód ele­me­i­nek be­mu­ta­tá­sa, él­mény­sze­rű köz­ve­tí­té­se, nép­sze­rű­sí­té­se. A részt­ve­vők elő­adá­so­kat hall­gat­hat­tak az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás alap­ja­i­ról. A kö­zép­pont­ban ez­út­tal a száz éve szü­le­tett dr. Max-Ot­to Bru­ker ta­ní­tá­sa állt. Bru­ker „til­tó­lis­tá­ra” he­lyez­te a cu­kor­ké­szít­mé­nye­ket, a fe­hér lisz­tes ter­mé­ke­ket, a fi­no­mí­tott zsí­ro­kat, ola­jo­kat. Ez­zel szem­ben ja­val­lot­ta a tel­jes ki­őr­lé­sű ga­bo­ná­ból sü­tött ke­nyér, há­rom ka­nál ga­bo­ná­ból ké­szí­tett friss ká­sa, mi­nél több nyers étel (zöld­ség és gyü­mölcs, sa­lá­tá­nak el­ké­szít­ve), va­la­mint a ter­mé­sze­tes zsí­rok (vaj, tej­szín, hi­de­gen saj­tolt ola­jak) na­pon­kén­ti fo­gyasz­tá­sát.

Az el­mé­le­ti is­me­re­tek gya­kor­lat­ban va­ló al­kal­ma­zá­sá­ra is sor ke­rült kö­zös sü­tés-fő­zés ke­re­té­ben. A tá­bor min­den részt­ve­vő­je da­gasz­tot­ta a tel­jes ki­őr­lé­sű bio­liszt­ből ké­szült ke­nyér és zsem­le­ko­szo­rú tésztáját, más­nap pe­dig kö­zö­sen el­ké­szí­tett ve­ge­tá­ri­á­nus ebéd kö­vet­ke­zett. A bú­csú­est dél­után­ján meg­telt a gyü­le­ke­ze­ti te­rem tea­kony­há­ja, ahol a kü­lön­bö­ző sa­lá­ták, desszer­tek elő­ké­szí­té­se folyt, majd es­te kö­zös ker­ti sü­tö­ge­tés zár­ta a na­pot.

A ren­dez­vény ven­dé­ge volt Bu­ri­án Lász­ló élel­mi­szer-ipa­ri mér­nök és fe­le­sé­ge, akik be­mu­tat­ták az ál­ta­luk ké­szí­tett bio­lek­vá­ro­kat, ivó­le­ve­ket, tész­ta­szó­szo­kat, és az ott­ho­ni be­fő­zés ter­mé­sze­tes mód­sze­re­i­be avat­ták be a részt­ve­vő­ket.

A táp­lál­ko­zás­sal kap­cso­la­tos is­me­re­te­ket kü­lön­bö­ző, ke­vés­sé is­mert moz­gás­for­mák be­mu­ta­tá­sa és meg­ta­nu­lá­sa egé­szí­tet­te ki. Ezek kö­zé tar­to­zott a nor­dic wal­king, a bo­tok­kal se­gí­tett „észa­ki gya­log­lás”, mely az ízü­le­te­ket te­her­men­te­sít­ve, len­dü­le­te­seb­bé és gyor­sab­bá teszi a gya­log­lást. Reg­ge­len­te a tá­bo­ro­zók egy tá­vol-ke­le­ti moz­gás­gya­kor­lat­sor, a „Wai Tan Kung csi­kung” ti­zen­két gya­kor­la­tát vé­gez­ték el. Ezek kö­rül­be­lül negy­ven­öt perc alatt há­rom­száz­hat­van ízü­le­ti kap­cso­la­tot moz­gat­nak meg.

A prog­ram zök­ke­nő­men­tes le­bo­nyo­lí­tá­sá­ban Ri­bár Já­nos­né mel­lett nagy szerepük volt az Oros­há­zi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség lel­ké­sze­i­nek, De­ák Lász­ló­nak és Ri­bár Já­nos­nak, va­la­mint a Győry Vil­mos Evan­gé­li­kus Sze­re­tet­szol­gá­lat szol­gá­lat­kész mun­ka­tár­sa­i­nak is.

A részt­ve­vők a prog­ra­mok vé­gez­té­vel is­me­re­tek­ben és kö­zös­sé­gi él­mé­nyek­ben gaz­da­god­va tér­het­tek ha­za. Min­den­nap­ja­ik­ban ez­után re­mél­he­tő­leg job­ban oda tud­nak majd fi­gyel­ni a kör­nye­zet­tu­da­tos élet­mód­ra, a he­lyes táp­lál­ko­zás­ra, a mi­nél több moz­gás­ra, és mind­eh­hez Is­ten se­gít­sé­gét és ál­dá­sát ké­rik nap mint nap.

Bog­dá­nyi Gá­bor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster