EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Con­fes­sio

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Con­fes­sio

Tisz­telt Szer­kesz­tő Úr!

Ér­dek­lő­dés­sel ol­vas­tam az evan­gé­li­kus hon­la­pon, il­let­ve az Evan­gé­li­kus Élet­ben kö­zölt Ba­log Zol­tán-in­ter­jút a húsz év­vel ez­előtt az NDK-me­ne­kül­tek kö­zött Csil­le­bér­cen tör­tén­tek­ről. Ugyan­csak hal­lot­tam az evan­gé­li­kus rá­dió­adás­ban el­hang­zott in­ter­jút az el­nök­kel.

Örü­lök, hogy húsz év el­múl­tá­val ilyen ele­ve­nen tart­ják a té­mát. Ez szük­sé­ges is. De úgy gon­do­lom, hogy leg­alább ennyi­re szük­sé­ges az új­ság­írói kö­rül­te­kin­tés és ob­jek­ti­vi­tás is. Ezt azért írom, mert ak­ko­ri­ban Le­hel Lász­ló, az öku­me­ni­kus ta­nács fő­tit­ká­ra hi­va­ta­lo­san – tu­do­má­som sze­rint – négy lel­készt kért fel a me­ne­kül­tek kö­zöt­ti szol­gá­lat­ra: He­c­ker Fri­gyes me­to­dis­ta lel­készt, dr. Zsig­mondy Ár­pád és Csé­ry Ág­nes evan­gé­li­kus lel­ké­sze­ket és Bé­ke­fi La­jos re­for­má­tus lel­készt. Az er­re vo­nat­ko­zó hi­te­les tör­té­ne­tet meg a me­ne­kül­tek kö­zöt­ti szol­gá­lat­ról szó­ló em­lé­ke­ző pub­li­cisz­ti­kát a Con­fes­sio 1990/1. szá­ma a 71–74. ol­da­lon tet­te köz­zé NDK-me­ne­kül­tek kö­zött cím­mel tol­lam­ból. Ké­sőbb az mtv2 Pál­ffy Ist­ván szer­kesz­té­sé­ben fil­met for­ga­tott a tá­bor­ban töl­tött idő­ről, hely­szí­nek­ről ve­lem, majd lel­ké­szi nap­ló­mat né­met­re for­dít­va meg­küld­tem azt a né­met Sta­at­sar­chiv­nak a ti­ze­dik év­for­du­lón. Az Evan­gelis­che Ve­rant­wor­tung cí­mű CDU-lap (Né­met Ke­resz­tény­de­mok­ra­ta Unió) úgy­szin­tén a ti­ze­dik év­for­du­ló­ra kö­zölt rész­le­tet lel­ké­szi nap­lóm­ból.

Úgy gon­do­lom, nem ha­szon­ta­lan fel­la­poz­ni a Con­fes­sio idé­zett szá­mát, s rá­jön­ni ar­ra, mi az, ami­ben az ese­mé­nyek len­dü­le­té­ben ha­son­ló­an érez­tünk Ba­log Zol­tán­nal, s mi az, ami­ben a tör­té­ne­lem ura sa­já­tos igei lá­tá­so­kat adott, s ami­ben ta­lán az egyé­ni hit lá­tá­sa éle­seb­ben meg­fo­gal­ma­zó­dott és dif­fe­ren­ci­ál­tan je­lent­ke­zett. Ez is meg­ta­lál­ha­tó eb­ben a cikk­ben, mi­vel­hogy an­nak a fe­led­he­tet­len ti­zen­négy nap­nak meg­volt már ak­kor a sa­já­tos „teo­ló­gi­á­ja”, il­let­ve teo­ló­gi­ai ol­va­sa­ta, egy­faj­ta ke­let-kö­zép-eu­ró­pai fel­sza­ba­dí­tá­si teo­ló­gia. Amely az­tán to­vább foly­ta­tó­dott… és ar­ról is meg va­gyok győ­ződ­ve, hogy az a szep­tem­ber 10. na­gyon so­ka­ké… akik még em­lé­kez­nek pon­to­san a tör­tén­tek­re…

Kol­le­gi­á­lis üd­vöz­let­tel:

Dr. PhD Bé­ke­fy La­jos re­for­má­tus teo­ló­gus, pub­li­cis­ta, fe­le­lős szer­kesz­tő


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Con­fes­sio

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster