EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Oratio œcumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio œcumenica

Sze­re­tő mennyei Atyánk! Kö­szön­jük, hogy sze­retsz ben­nün­ket, s sze­re­tet­ből tar­tot­tál meg er­re a mai nap­ra is. Kö­szön­jük az igét, amellyel táp­lálsz. Há­lá­val ál­dunk mind­azo­kért a cso­dá­kért, ame­lyek­kel mind ez ide­ig kí­sér­tél, s ame­lyek­kel je­lét ad­tad ha­tár­ta­lan sze­re­te­ted­nek.

Kér­jük, Urunk, Lel­ke­det, hadd fe­dez­zük fel meg­men­tő ke­ze­det ne­héz idők­ben is! Vi­lá­go­kat ta­nács­ta­lan­ság­ba ta­szí­tó ese­mé­nyek kö­zött is biz­tos me­ne­dé­künk légy, Urunk!

Is­te­nünk! Erő­síts mind­nyá­jun­kat, hogy a hall­ga­tott ige ki ne hull­jon szí­vünk­ből! Szent­lel­ked mun­kál­kod­jon, hogy ab­ból meg­erő­sö­dött bi­zo­nyos­ság, hű­sé­ges szol­gá­lat­ra len­dí­tő erő szü­les­sen ben­nünk!

Kü­lö­nö­sen is kér­jük ezt azok­ra a sze­ret­te­ink­re, test­vé­re­ink­re gon­dol­va, akik fáj­da­lom­ban, be­teg­ség­ben vagy gyász­ban élik a mos­ta­ni na­po­kat. Aki­ket ki­kért a sá­tán, hogy meg­ros­tál­jon! A pró­ba­té­tel ide­je is hadd le­gyen meg­erő­sö­dé­sük­re!

Így kö­nyör­günk gyü­le­ke­ze­tün­kért. Add a meg­erő­sö­dés, meg­úju­lás lel­két ma is! Ne en­gedd, hogy a té­ged ta­ga­dó vi­lág csá­bí­tá­sai, kí­sér­té­sei meg­fo­gan­ja­nak szí­vünk­ben! Se­gíts, hogy min­dig min­den hely­zet­ben ah­hoz ra­gasz­kod­junk, amit te elénk ad­tál igéd­ben, amit Krisz­tus­ban meg­ért­het­tünk! De ha el­bu­kunk is em­be­ri akar­nok­sá­gunk mi­att, ir­gal­ma­san ra­gadj ma­gad­hoz új­ra!

Urunk, se­gít­sé­ge­dért kö­nyör­günk, mert a ma­gunk em­be­ri böl­cses­sé­gé­vel nem tud­tunk és nem tu­dunk jó bi­zony­ság­te­vő­id len­ni. Bo­csásd meg té­ve­dé­se­in­ket, tü­rel­met­len­sé­gün­ket.

Urunk, vi­gyázz egy­há­zad­ra: az egész ke­resz­tény­sé­gért kö­nyör­günk, s ben­ne a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­há­zért is. Adj na­pon­kén­ti meg­úju­lást egy­há­zad­nak: na­pon­kén­ti bol­dog hoz­zád ta­lá­lást! Hadd erő­söd­jön meg min­den­nap ben­nünk az örök élet aján­dé­ka, bi­zo­nyos­sá­ga, ame­lyért Krisz­tus a vé­rét ad­ta! Add, Urunk, hogy né­ped­re a Krisz­tus vé­ré­ben sza­ba­dul­tak ki­tö­rő örö­me le­gyen jel­lem­ző, és ne az el­ke­se­re­dés, ki­áb­rán­dult­ság, be­le­tö­rő­dés és ké­tely.

Urunk, kö­nyör­günk nem­ze­tün­kért is. Te tudsz meg­té­rést ad­ni en­nek a nép­nek. Ne hagyd, hogy tel­je­sen el­fe­lejt­se Is­te­nét! Sőt árad­jon a te Lel­ked, hogy né­pünk egé­sze hit­re éb­red­jen, meg­újul­jon lel­ké­ben. Küldj el ben­nün­ket, gyer­me­ke­i­det né­pünk kö­zé, hogy a tisz­ta evan­gé­li­um hir­de­té­sé­vel és hi­te­les, Krisz­tust kö­ve­tő élet­tel hí­vo­gas­suk ma­gyar vé­re­in­ket a te mennyei or­szá­god­ba.

Kö­nyör­günk a vi­lá­gért! Urunk, te tu­dod át­for­mál­ni a kő­szí­ve­ket. Aho­gyan min­ket élet­re hív­tál, úgy cse­le­kedd ezt azok­kal is, akik ma ta­lán még ül­dö­zik az evan­gé­li­u­mot!

Te vagy az élet Is­te­ne, Urunk! Te Krisz­tus­ban ér­tel­mes­sé tet­ted föl­di pá­lyán­kat: örök élet­re szó­ló meg­ér­ke­zést ad­tál azok­nak, akik hall­gat­nak hí­vó han­god­ra. Árad­jon Lel­ked mind­annyi­unk­ra, és se­gíts, hogy gyer­me­ke­id­ként mennyei pol­gár­jo­gunk tel­jes örö­mé­ben él­jünk! Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Oratio œcumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster