EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…

„Stra­té­gia: a had­mű­vé­szet ré­sze, a há­bo­rús cé­lok és esz­kö­zök meg­ha­tá­ro­zá­sa, az erők al­kal­ma­zá­sá­nak egy­be­han­go­lá­sa. Át­vitt ér­te­lem­ben a po­li­ti­ká­ban a mun­kás­osz­tály for­ra­dal­mi har­cá­nak elő­ké­szí­té­se, ame­lyen be­lül ér­vé­nye­sül egy-egy konk­rét eset­ben a kö­ve­ten­dő lé­pé­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa, a tak­ti­ka” (Kislexikon, Aka­dé­mi­ai Kiadó).

Az evan­gé­li­kus egy­ház nem egy harc­ba in­du­ló kö­zös­ség, ha­nem a sze­re­tet sza­ván kö­ze­lít má­sok­hoz. Ezért sze­ret­nénk, ha a „stra­té­gia” szó he­lyett meg­fe­le­lő, más ki­té­telt al­kal­maz­nánk. Ma­gyar nyel­vünk gaz­dag szó­kin­csé­ből vá­laszt­ha­tunk sok egye­bet. Pél­dá­ul: evan­gé­li­kus egy­há­zunk cél­ki­tű­zé­sei, egy­há­zunk fel­adat­ter­ve, az egy­há­zon be­lü­li meg­úju­lás ter­ve­ze­te, az egy­ház ke­re­tén be­lül elő­irány­zott fel­ada­tok, az egy­ház jö­vő­be­ni mun­ka­ter­ve, evan­gé­li­kus egy­há­zunk­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek stb.

Szo­mo­rú­an ta­pasz­tal­tuk, hogy ma­gyar nyel­vünk egy­há­zun­kon be­lül sem kap­ja meg az el­vár­ha­tó vé­del­met. Te­ret en­ge­dünk nyel­vünk tor­zí­tá­sá­nak. Gaz­dag szó­kin­csün­ket mel­lőz­ve ér­te­lem­za­vart sem ve­tünk meg, hogy zeng­ze­tes nyo­ma­té­kot ad­junk egy­há­zunk te­vé­keny­sé­gé­nek. An­nak ide­jén az aszó­di evan­gé­li­kus is­ko­lánk­ban nyelv­őr fel­ügyel­te a ma­gyar­ta­lan sza­va­kat és he­lyes­bí­tet­te. Hol tar­tunk most? A le­xi­kon el­avult? Vagy meg­ko­pott a ma­gyar ön­tu­da­tunk? Raj­tunk mú­lik, hogy ma­gyar nyel­vün­ket meg­őriz­zük a ma­ga szép­sé­gé­ben, gaz­dag­sá­gá­ban. Ez len­ne a fel­ada­tunk. Ta­lán azt is ír­hat­nánk, hogy kö­te­les­sé­günk.

Egy­há­zunk cél­ki­tű­zé­se, hogy szé­les nép­ré­teg­nek is ért­he­tő nyel­ven szól­jon. Írá­sa­ink­ban hasz­nál­junk min­den­ki ál­tal ér­tel­mez­he­tő ma­gyar ki­fe­je­zé­se­ket. Az egy­ház meg­úju­lá­sának alap­fel­ada­ta­it a Bib­lia tar­tal­maz­za. A jó Is­ten se­gít­sé­gét kell kér­nünk a jé­zu­si ta­ní­tá­sok kö­ve­té­sé­hez.

Dr. Er­dődy Ti­bor­né (Bu­da­pest-Ke­len­föld)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster