EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len

To­vább fo­lyik a „ke­resz­tes had­já­rat” Ma­don­na var­sói kon­cert­je el­len: ra­di­ká­lis ka­to­li­ku­sok kö­zös imá­ra szó­lí­tot­tak fel az éne­kes­nő val­lá­si ün­nep­pel egy­be­eső fel­lé­pé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra. A len­gyel ka­to­li­kus egy­ház azon­ban nem állt a kez­de­mé­nye­zés mel­lé.

A pop „ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nő­je” au­gusz­tus 15-én ad kon­cer­tet Varsó­ban, ám len­gyel ka­to­li­kus szer­ve­ze­tek til­ta­ko­zást szer­vez­nek az éne­kes­nő fel­lé­pé­se el­len. En­nek oka, hogy au­gusz­tus 15. fon­tos dá­tum a ka­to­li­kus val­lás szá­má­ra, ez Nagy­bol­dog­asszony nap­ja, az­az Má­ria menny­be­me­ne­te­lé­nek ün­ne­pe, így nem tart­ják al­kal­mas­nak a na­pot a pro­vo­ka­tív elő­adó kon­cert­jé­re.

Több ka­to­li­kus szer­ve­zet, köz­tük a nem­ze­ti tra­dí­ci­ók vé­del­mé­ben fel­lé­pő Pro Po­lo­nia moz­ga­lom Var­só­ban kö­zös imád­ság­ra in­vi­tál­ja hí­ve­it a fel­lé­pés nap­já­ra. A szer­ve­ze­tek ere­de­ti­leg mi­sét akar­tak tar­ta­ni, a len­gyel egy­ház azon­ban an­nak el­le­né­re sem tá­mo­gat­ja a kez­de­mé­nye­zést, hogy a Pro Po­lo­nia ve­ze­tő­je, Ma­ri­an Brudzyns­ki min­den len­gyel pa­pot ar­ra szó­lí­tott fel, hogy tá­mo­gas­sa őket a pop­dí­va el­le­ni harc­ban.

Az ének­eső fel­lé­pé­sé­nek dá­tu­ma egy­be­esik egy má­sik len­gyel ün­nep­pel is, ezért más kö­zös­sé­gek is kér­ték a popsztárt – aki ön­je­lölt kö­ve­te a kab­ba­liz­mus­nak –, hogy vá­lasszon má­sik idő­pon­tot, és ke­rül­je el a bot­rányt egy olyan or­szág­ban, ahol ilyen erős a ka­to­li­kus val­lás be­fo­lyá­sa a tár­sa­da­lom­ra.

Egyes ra­di­ká­lis ka­to­li­kus szer­ve­ze­tek egye­ne­sen az­zal vá­dol­ják a pop­dí­vát, hogy ki­fe­je­zett pro­vo­ká­ci­ó­ról van szó, hi­szen Ma­don­na hí­res „ke­resz­tény­el­le­nes” meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról.

Per­sze nem­csak tá­ma­dói, ha­nem ra­jon­gói is van­nak Len­gyel­or­szág­ban az éne­kes­nő­nek –a húsz­ezer kon­cert­jegy ke­ve­sebb mint egy óra alatt fo­gyott el.

A Stic­ky and Swe­et cí­met vi­se­lő tur­né­nak Bu­da­pes­ten is lesz ál­lo­má­sa, az éne­kes­nő au­gusz­tus 22-én lép szín­pad­ra a Puskás Ferenc Stadionban.

MTI


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster