EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Sta­fé­taváltás Bo­ko­don

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Sta­fé­taváltás Bo­ko­don

Hét­éves gyü­le­ke­zet­ve­ze­tői szol­gá­lat után ad­ta át a sta­fé­ta­bo­tot Bo­ko­don Sztruh­ár And­rás nem lel­ké­szi gyü­le­ke­ze­ti mun­ka­társ Kó­sa Ger­gely­nek. A ben­ső­sé­ges ün­nep­ség a jú­li­us 26-i is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben zaj­lott.

A két héttel ezelőtt felszentelt új lel­­kész az Efe­zu­si le­vél­ből er­re az al­ka­lom­ra vá­lasz­tott ige alap­ján pré­di­kált. Ha szó sze­rint nem hang­zott is el, a hall­ga­tó­ság ért­het­te a pár­hu­za­mot Pál efe­zu­si szol­gá­la­ta és Sztruh­ár And­rás bo­ko­di évei kö­zött.

A sze­mé­lyes han­gú pré­di­ká­ció után kö­vet­ke­zett a kö­szön­té­sek so­ra. El­ső­ként a bo­ko­di gyü­le­ke­zet ne­vé­ben ele­ve­ní­tet­te fel Zseb­ők Ist­ván fel­ügye­lő az el­múlt, mun­ká­ban és ered­mé­nyek­ben gaz­dag hét évet, majd a da­di gyü­le­ke­zet­rész nyújtotta át aján­dé­kát. Ba­dics Lász­ló­né pres­bi­ter vers­be szed­ve mél­tat­ta Sztruh­ár And­rás hű­sé­ges szol­gá­la­tát, és adott há­­lát a leköszönő gyülekezeti mun­katárs ott töl­tött min­den na­pjáért.

Az egy­ház­me­gye ne­vé­ben e so­rok író­ja kö­szön­het­te meg azt a sok-sok mun­kát, amely­nek ered­mé­nye­ként az el­múlt években meg­újul­hat­tak a gyü­le­ke­zet épü­le­tei. A most szol­gá­lat­ba ál­ló utód­nak nem a re­no­vá­lás lesz az el­ső fel­ada­ta, ha­nem a lel­ki épít­ke­zés­re for­dít­hat­ja min­den ener­gi­á­ját és ta­len­tu­mát.

A Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let kö­szö­ne­te­kép­pen Itt­zés Já­nos püs­pök és Sza­bó György ke­rü­le­ti fel­ügye­lő ke­rü­le­ti em­lék­ér­met ado­má­nyo­zott Sztruh­ár And­rás­nak. Fel­idéz­ték emel­lett a hét év­vel ez­előt­ti ag­go­dal­ma­kat, me­lye­ket a hű­sé­ges szol­ga­társ mun­ká­ja sikeresen el­osz­latott. A püs­pök az egybegyűltek előtt is meg­erő­sí­tet­te a gyü­le­ke­ze­ti mun­ka­társ szá­má­ra adott azon meg­bí­za­tást, hogy se­gít­se az új lel­kész mun­ká­ját, mint­egy vi­gye ve­le együtt még egy ide­ig a sta­fé­tabotot.

Sztruh­ár And­rás a tő­le meg­szo­kott alá­zat­tal, Krisz­tus­ra mu­ta­tás­sal és ter­mé­sze­te­sen nem ke­vés meg­ha­tott­ság­gal fo­gad­ta a kö­szön­té­se­ket. Mint mond­ta, aján­dék volt szá­má­ra az az ere­de­ti­leg há­rom hó­na­pos­ra ter­ve­zett, majd hét­év­nyi­re bő­vült meg­bí­za­tás, amely révén a bo­ko­di gyü­le­ke­ze­tet gon­doz­hat­ta.

Mé­szá­ros Ta­más


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Sta­fé­taváltás Bo­ko­don

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster