EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da

Hoz­zá­va­lók a tész­tá­hoz: 30 dkg liszt, 10 dkg Ra­ma mar­ga­rin, 2 evő­ka­nál tej­föl, egy csi­pet­nyi só, 1 evő­ka­nál kris­tály­cu­kor, 1 cso­mag va­ní­li­ás cu­kor, 5 g élesz­tő, fél bög­re tej. A krém­hez: 25 dkg kris­tály­cu­kor, 3 db to­jás, 3 dl tej­föl, 2 dl tej, 2 evő­ka­nál liszt, bár­mi­lyen gyü­mölcs.

A tész­ta el­ké­szí­té­sé­hez fut­tas­suk fel az élesz­tőt a lan­gyo­sí­tott, cuk­ros tej­ben. Gyúr­juk össze a töb­bi hoz­zá­va­ló­val, és le­ta­kar­va ke­lesszük meg a tész­tát.

A krém el­ké­szí­té­sé­hez a lisz­tet ke­ver­jük össze a tej­jel és a tej­föl­lel, majd ál­lan­dó ke­ver­ge­tés mel­lett főz­zük meg, és hagy­juk ki­hűl­ni. A to­jás­sár­gá­kat a cu­kor­ral jól ke­ver­jük ki, ad­juk hoz­zá a lisz­tes masszát, leg­vé­gül a ke­mény hab­bá vert to­jás­fe­hér­jé­ket.

A tész­tát sü­tő­pa­pír­ral ki­bé­lelt tep­si­be tesszük, meg­szór­juk da­rált di­ó­val vagy zsem­le­mor­zsá­val, egyen­le­te­sen el­oszt­juk raj­ta a meg­mo­sott és da­ra­bok­ra vá­gott gyü­möl­csöt – íz­lés sze­rint ezt is meg­szór­hat­juk még cu­kor­ral –, majd le­önt­jük a krém­mel. 160 fok­ra elő­me­le­gí­tett sü­tő­ben kö­rül­be­lül húsz perc alatt meg­süt­jük.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster