EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök

A mag­de­bur­gi dóm né­hai lel­ké­sze, az egy­ko­ri Né­met De­mok­ra­ti­kus Köz­tár­sa­ság (NDK) Pro­tes­táns Egy­ház­szö­vet­sé­gé­nek el­nö­ke, Wer­ner Kru­sche püs­pök július 24-én, ki­lenc­ven­egy éves ko­rá­ban el­hunyt.

Egyi­ke volt azok­nak a teo­ló­gu­sok­nak, akik a leg­po­zi­tí­vabb ha­tást gya­ko­rol­ták az NDK egy­há­zi éle­té­re. Utód­ja, Ax­el No­ack püs­pök sze­rint Krus­che „hí­vő, ke­gyes püs­pök volt – meg­le­he­tő­sen ke­gyet­len idők­ben”. Pré­di­ká­ci­ó­i­val és ál­lás­fog­la­lá­sa­i­val se­gí­tet­te az NDK egy­há­za­it a Jé­zus Krisz­tus­hoz va­ló hű­ség út­ján ma­rad­ni.

Iga­zi híd­ve­rő volt a ket­té­osz­tott Né­met­or­szág egy­há­zai kö­zött. Olyan ige­hir­de­tő, aki po­li­ti­kai kér­dé­sek­ben is min­dig vi­lá­gos evan­gé­li­u­mi üze­ne­tet fo­gal­ma­zott meg, s tet­te ezt úgy, hogy még el­len­fe­le­it sem sér­tet­te meg.

Ma­gyar evan­gé­li­kus és re­for­má­tus ösz­tön­dí­jas di­á­kok so­kat kö­szön­het­nek ne­ki is test­vé­ri tá­mo­ga­tá­sá­ért, oda­fi­gye­lé­sé­ért, azért, hogy le­he­tő­sé­get kap­tak teo­ló­gi­ai is­me­re­te­ik bő­ví­té­sé­re az ak­ko­ri NDK több egye­te­mén és pré­di­ká­tor­sze­mi­ná­ri­u­má­ban.

For­rás: jesus.de, re­for­matus.hu


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster