EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik

Az An­ti­li­ba­non hegy­ség lá­bá­nál fek­vő szí­ri­ai me­ző­vá­ros­ka, Ma­a­lú­la egyi­ke a vi­lág utol­só szeg­le­te­i­nek, ahol még be­szé­lik Krisz­tus nyel­vét, az ará­mit.

„Az ará­mi az egyik ős­ho­nos nyelv, de so­kan azok kö­zül, akik még be­szé­lik, ír­ni már nem tud­nak” – mond­ja Ga­da Sar­bit, aki ará­mi nyel­vű kép­zé­sen vesz részt, hogy ta­ní­tó­nő le­gyen, és to­vább­ad­ja a nyel­vet a kö­vet­ke­ző nem­ze­dék­nek.

Az ará­mi sé­mi nyelv, ame­lyet a Kö­zel-Ke­le­ten, az úgy­ne­ve­zett ter­mé­keny fél­hold tér­sé­gé­ben be­szél­tek. (Az öve­zet fél­hold ala­kú te­rü­let, amely ere­de­ti­leg Me­zo­po­tá­mi­át és Ká­na­ánt fog­lal­ta ma­gá­ban, de ké­sőbb hoz­zá­ér­tet­ték a Ní­lus-völ­gyet, az­az az óko­ri Egyip­to­mot is.) Az arámi a gö­rög és a ró­mai bi­ro­da­lom, majd az arab hó­dí­tás idő­sza­ká­ban is „ős­ho­nos nyelv” ma­radt.

A ma­a­lú­la­i­ak ál­tal büsz­kén Krisz­tus nyel­ve­ként em­le­ge­tett ará­mi má­ra be­szélt for­má­ban fenn­ma­radt dia­lek­tus­sá vált, ame­lyet időt­len idők óta szó­ban ha­gyo­má­nyoz­nak egy­más­ra a nem­ze­dé­kek. Becs­lé­sek sze­rint kö­zel hat­van­ezer szí­ri­ai be­szé­li, kö­zöt­tük tíz­ez­ren Ma­a­lú­lá­ban él­nek.

A te­le­ví­zió meg­je­le­né­sé­vel, a köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök fej­lő­dé­sé­vel, a mun­ka­he­lyek­nek és a pi­a­cok­nak a nagy­vá­ro­sok­ban tör­tént kon­cent­rá­ló­dá­sá­val a ma­a­lú­lai fi­a­ta­lok is sor­ra el­hagy­ják szü­lő­vá­ro­su­kat, hogy a na­gyobb te­le­pü­lé­se­ken pró­bál­ja­nak sze­ren­csét. Ott már rit­káb­ban be­szél­nek ará­mi­ul.

A nyelv meg­tes­te­sí­tet­te kul­tu­rá­lis örök­ség meg­őr­zé­se ér­de­ké­ben Ba­sar al-Ass­zad szí­ri­ai ál­lam­fő el­ren­del­te olyan in­té­ze­tek meg­nyi­tá­sát, ame­lyek­ben ará­mit ok­tat­nak.

MTI


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster