EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2009 - 31 - Iz­land a szom­széd­ban

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Iz­land a szom­széd­ban

A ke­resz­tény kö­zös­ség és az eu­ró­pai tá­vol­sá­gok

A lát­ha­tat­lan kéz is­mét egy­más mel­lé he­lyez­te a gaz­da­sá­gi hí­rek­ben szo­kat­la­nul gyak­ran együtt sze­rep­lő két or­szá­got, Iz­lan­dot és Ma­gyar­or­szá­got. Az Eu­ró­pai Egy­há­zak Kon­fe­ren­ci­á­já­nak ti­zen­har­ma­dik nagy­gyű­lé­sén, jú­li­us 15. és 21. kö­zött a fran­cia­or­szá­gi Ly­on­ban a ma­gyar evan­gé­li­kus de­le­gá­ció köz­vet­len szom­széd­ja Iz­land lu­the­rá­nus püs­pö­ke volt.

Két ha­son­ló mé­re­tű, kö­zös hit­val­lá­sú egy­ház (Iz­land há­rom­száz­ez­res la­kos­sá­gá­nak több mint nyolc­van szá­za­lé­ka az Iz­lan­di Evan­gé­li­kus Egy­ház tag­ja), még­is tel­je­sen kü­lön­bö­ző hely­zet­ben van­nak: míg az egyik há­rom­szá­za­lé­kos ki­sebb­ség, a má­sik ál­lam­egy­ház. Or­dass La­jos ma­gyar­ra for­dí­tot­ta az iz­lan­di nem­ze­ti hős, Hallg­rím­ur Pé­turs­son Pas­si­ói éne­kek cí­mű ver­ses­kö­te­tét. Az eu­ró­pai öku­me­ni­kus moz­ga­lom há­ló­ja ilyen szá­lak so­ka­sá­gá­ból szö­vő­dik.

A ki­csi, de élő kap­cso­la­tok há­ló­ja lát­szik mű­köd­ni, mert a vi­lág ha­tal­ma­sat vál­to­zott fél év­szá­zad alatt. Az el­múlt öt­ven év eu­fó­ri­á­ja a múl­té. A vas­füg­göny túl­ol­da­lá­ra te­kin­tés ro­man­ti­ká­ja nincs töb­bé. Eu­ró­pa leg­na­gyobb ré­sze egy­sé­ges, ahol az egy­más­sal ver­sen­gő ér­de­kek dik­tál­nak. Az öku­me­né­ben egy ide­je hű­vös sze­lek fúj­nak, Ró­má­tól Moszk­vá­ig. A gaz­da­sá­gi vál­ság ko­moly spó­ro­lás­ra kény­sze­rí­ti a ko­ráb­ban vég­te­len ere­jű­nek tű­nő nyu­ga­ti egy­há­za­kat is. Ko­ráb­ban sze­gény, el­nyo­mott ke­le­ti egy­há­zak má­ra ál­lam­egy­há­zak let­tek, po­li­ti­kai szö­vet­ség­gel, pom­pá­val és ál­la­mi do­tá­ci­ó­val.

Nagy for­du­la­tok tör­tén­tek, me­lye­ket fel kell dol­goz­ni. E fo­lya­mat ke­re­té­ben az Eu­ró­pai Egy­há­zak Kon­fe­ren­ci­á­ját olyan szer­ve­zet­té szük­sé­ges ala­kí­ta­ni, mely ké­pes a ke­resz­tény egy­há­zak hang­ját kép­vi­sel­ni az egy­sé­ges Eu­ró­pá­ban. Ez a hang nem min­dig fel­tét­le­nül nép­sze­rű a szé­les tár­sa­da­lom körében.

A nagy­gyű­lés fel­vál­lal­ta ezt az őszin­te han­got több vo­nat­ko­zás­ban is, a kör­nye­zet­vé­de­lem­től a ro­ma ki­sebb­ség­gel kap­cso­la­tos fe­szült­sé­ge­kig. Köz­pon­ti sze­re­pet ka­pott a me­ne­kül­tek hely­ze­te. Az egy­há­zak erős bib­li­ai ala­pok­ra épít­ve egy­ér­tel­mű­en a me­ne­kül­tek, ide­ge­nek mel­lé áll­tak Ly­on­ban. Ezt jel­ké­pez­te az az öt­ve­ne­dik szü­le­tés­na­pi aján­dék, me­lyet az újon­nan be­épü­lő, eu­ró­pai mig­rán­so­kat kép­vi­se­lő szer­ve­zet, a Chur­ches’ Commission for Mig­rants in Europe (CCME) adott át: egy me­ne­kül­te­ket szál­lí­tó, Eu­ró­pa part­ja­i­nál össze­tö­rött ha­jó da­rab­ját. Eu­ró­pa nem zá­rul­hat be a glo­bá­lis vi­lág­ban és az eu­ró­pai ke­resz­tény­ség sem. A tá­vo­li­ak sok­szor hoz­zánk ha­son­lób­bak, mint a kö­ze­li­ek, le­gyen az gaz­da­sá­gi vál­ság­tól súj­tott iz­lan­di vagy ki­sebb­sé­gi olasz evan­gé­li­kus egy­ház. A kö­ze­li­ek pe­dig alap­ve­tő­en kü­lön­böz­het­nek tő­lünk, elég pél­dá­ul a ro­mán or­to­dox egy­ház hely­ze­té­re vagy a nagy­gyű­lé­sen is elő­ke­rült szlo­vák nyelv­tör­vény ügyé­re gon­dol­nunk.

Az eu­ró­pai in­teg­rá­ció há­ló­ját ko­moly hul­lá­mok te­szik pró­bá­ra. Össze­kö­tő és szét­vá­lasz­tó té­nye­zők egy­aránt le­het­nek az egy­há­zak. Kér­dés, me­lyik sze­rep lesz az erő­sebb.

Ly­on a ró­mai idők óta egy­há­zi köz­pont is. Itt má­ig él a 2. szá­zad negy­ven­nyolc ke­resz­tény már­tír­já­nak em­lé­ke. En­nek a kor­nak ki­emel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­ge a ke­le­ti és nyu­ga­ti egy­ház ál­tal egy­aránt szent­ként tisz­telt Ire­ne­us püs­pök. A Kis-Ázsi­á­ból szár­ma­zó Ire­ne­us a ke­le­ti vi­lág­ból, a mai Tö­rök­or­szág te­rü­le­té­ről ke­rült a nyu­ga­ti­ba, és tu­dott a bé­ke kö­ve­te len­ni még a ke­resz­tény­ül­dö­zés ide­jén is. Ez az egye­sí­tő ke­resz­tény szel­le­mi­ség a ma Eu­ró­pá­já­nak alap­ját ké­pez­he­ti.

Iz­land és Tö­rök­or­szág egy­aránt az Eu­ró­pai Uni­ó­ba igyek­szik. A nagy meg­osz­tást a nagy in­teg­rá­ció vál­tot­ta fel. A ha­tá­rok ki­fe­lé to­lód­nak, és kér­dés, hol áll­nak meg. Eu­ró­pa egy­há­zai eb­ben az új vi­lág­ban ke­re­sik he­lyü­ket.


A Európai Egyházak Kon­fe­ren­ciá­jának 13. nagy­gyű­lé­sé­ről összefoglaló tudó­sí­tást la­­punk múlt heti számában közöl­tünk.

Sza­bó B. And­rás


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Ra­di­ká­lis élet­vál­to­zás
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Tíz év, hu­szon­öt tá­bor, több száz gyer­mek
Láb­nyo­mok a ke­reszt út­ján
Püs­pö­ki vi­zit a kán­tor­kép­ző­ben
Gond nél­kül a Gond­vi­se­lő­vel
Friss ká­sa és észa­ki gyaloglás
Sta­fé­taváltás Bo­ko­don
Ze­ngő ­tá­bor „alul- és fe­lül­né­zet­ből”
Keresztutak
El­hunyt Wer­ner Krus­che püs­pök
Iz­land a szom­széd­ban
Határeset, avagy van ha­tár, vagy nincs ha­tár?
Ma­gyar egy­há­zi ve­ze­tők­kel ta­lál­ko­zott a New York-i fő­rab­bi
Az ará­mi­ak ma is Krisz­tus nyel­vét be­szé­lik
Evangélikusok
Jól ki­főz­te az evan­gé­li­kus lel­kész
e-világ
1984
Ed­dig és ne to­vább!
Keresztény szemmel
Út­ke­re­sés
Lágy­szí­vű és élő hi­tű kán­to­rok
Az unal­mas pré­di­ká­ció (2.)
Ta­nács­ta­lan veze­tők?
A hét témája
Csil­lag­pont 2009
A felülről kapott erő bátorságával
„Evéletes” református filmforgató
Lu­the­rá­nus „ké­mek” Fadd-Domboriban
Is­mer­ke­dés Kár­pát­al­já­val
Pál apos­tol nyo­má­ban Ró­má­ban
evél&levél
Az evan­gé­li­kus meg­úju­lás stra­té­gi­á­já­hoz…
Con­fes­sio
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Jegy­zet­la­pok
Ope­ra­há­zak a messze­ség­ben
Fa- és kő­fa­ra­gók em­lé­ke
Szívközeli átkelések
Kö­zös ima Ma­don­na kon­cert­je el­len
Fa­bi­ny Ta­más: Aj­tó­rés­nyi zsol­tár
Kré­mes-gyü­möl­csös cso­da
A vasárnap igéje
A kak­tusz meg­öle­lé­sé­nek mű­vé­sze­te
Oratio oecumenica
Oratio œcumenica
Cantate
Krisz­tus, Atya Is­ten­nek Egyet­len­egy Fia Jöjj, ál­dott nagy Ki­rá­lyunk
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2009 31 Iz­land a szom­széd­ban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster