Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk)
A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története
Jarius Vilmos József
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Jarius Vilmos József


Jarius Vilmos József

JARIUS VILMOS JÓZSEF 1772 március 17.-én született Sopronban és ott is tanult. Jámbor szüleinek komoly nevelése a theologiai pályára vitte. 1793-ban Jenába (Haan, Jena hungarica. pag. 108.) ment és 1796-ig maradt ott. Úgy a theológiában, mint egyéb tudományokban jó általános műveltséget szerzett.

1802-ben avatták föl s ez évi október 31.-én lépett papi hivatalba Bleibergben, Felső-Karintiában. Itt élte át a francia foglalás viharos korszakát, de itt ismerkedett meg későbbi hitvesével is, Dulnigg József császári tisztviselő leányával, Katalinnal, kivel 1817 november 16.-án kelt egybe.

A következő évben Pozsonyba hivták és november 8.-án mondta el beköszöntő beszédet. (Nyomtatásban e cim alatt : Was eine Gemeinde vom Amte eines evang. Predigers halten müsse, wenn er es mit Segen bei ihr ausrichten soll. - Pozsony 1818. Weber S. P. és fiánál.) Pozsonyban szinte negyedszázadig élt szent hivatalának Jarius. Csendesen munkálkodó ember volt, általánosan becsült férfiu és kiváló szónok. A kegyes életű Mária Dorottya (Lásd róla Loesche G.: Die evangelischen Fürstinnen im Hause Habsburg, Bécs 1904, 41. és köv. I.) kir.hercegnő pozsonyi tartózkodása idején szorgalmas hallgatója volt.

Élete végén súlyos szenvedések sanyargatták, mig 1843 május 3.-án meg nem szabadult tőlük. Két nappal később ünnepiesen , eltemették s két hivataltársa, Stromszky és Tremmel beszélt fölötte. (Mindakét beszéd megjelent Wigandnál Pozsonyban 1843.) Az előbbi finom érzékkel jellemezte Jariust, kiemelte rendkivüli eredetiségét, erős hitét, a társas életben derült, ötletes, barátságában megbizható, odaadó, szenvedésében türelmes és reménykedő voltát.

Theológiai tekintetben már azért is figyelemre méltó, mert a racionálizmus uralma idején a régi evangéliomot akarta hirdetni. Szilárdan ragaszkodott Jézus istenségéhez, bár álláspontjáról a megigazulás tanát nem fogta fel teljesen. A mysterium tremendumot az urvacsorában nem értette át. Müködése korában igen jelentékeny volt és nem is maradt áldásos utóhatás nélkül.

Egyházi beszédei közül néhány még életében megjelent; (A fentebb említett beköszöntő beszéden kivül pl. hálaadó beszéd a kolera megszűnésekor, Pozsony 1831 Webernél. "Jesus Christus empfangen vom heil. Geist" ugyanott 1834 (Mária Dorottya kir. hercegnő kivánságára jelent meg); egyházi beszéd Márk. VIII. 1-9. alapján, ugyanott 1838.) egy egész évfolyam 1859-ben Osterlammnál jelent meg Pesten ilyen cimen: Az esztendő minden vasár- és ünnepnapjára való prédikációk. Jarius Vilmos József hátrahagyott irataiból. ("Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Eine Auswahl aus den hinterlassenen Handschriften Wilh. Jos. v. Jarius.") Kiadója Hornyánszky Viktor. A kiadás költségeit egy kegyes urinő adta.

         Képek
 
 
Jarius Vilmos József
         Társoldalak
 
  Aulber János Kristóf
Beer Frigyes Vilmos
Bél Mátyás
Biermann Károly Sámuel
Bőhm Kristóf
Brehmer András
Crudy Dániel
Dobai György Sámuel
Ebner Gusztáv
Eckhardt Bertalan
Freytag Viktor Rudolf
Fürst János
Geduly Lajos Gábor
Geyer János
Glatz István Henrik
Gleichgrosz György Ferdinánd
Götz András
Grosz (Grosch) András
Heuchelin János György
Heuchelin Simon
Homberger Elizeus
Jentsch János
Kéler Zigmond
Keller János Bernát
Klein Mihály
Klesch János Kristóf
Knepel Joakim
Krumbholtz Keresztély
Lader János
Marth János Mátyás
Matern Kristóf Márton
Mirus (Miersch) János Keresztély
Müller György
Ogger Sámuel
Pihringer Keresztély
Prőhle Henrik
Raabe Károly Ágost
Rackwitz Károly
Rázga Pál
Reiser Antal
Reusz András
Ribiny János
Schmidt Dániel
Schmidt Károly Jenő
Schnaderbach György Frigyes
Segner Ádám
Serpilius Sámuel Vilmos
Siegel Ernő Ferdinánd
Stromszky Ferenc Sámuel
Stumpf János
Sutorius Bálint
Tettelbach Ádám
Titius Gottfried
Titius Dávid
Tremmel János Keresztély
Trentschensky Ferenc
Vibeg János
Vollgnad Gáspár
Wegelin Józsua
Weiszbeck János
Werner János Jakab
Wider András Kristóf


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk) A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története Jarius Vilmos József

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.